KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Publikacije

 

Publikacija o projektu

 Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji

V sklopu projekta je Geodetski inštitut izdal Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji, v katerem so kartografsko prikazani rezultati prostorske in demografske analize območij z romskim prebivalstvom, analize nepremičnin, infrastrukture in topografije romskih naselij ter tematsko kartiranje romske poselitve. 
 

 
V atlasu so kartografska gradiva z opisi razdeljena na štiri vsebinske dele:  

Prostorski del
obsega prostorsko analizo in tematsko kartiranje romske poselitve, vključno s prikazom prostorskega razvoja nekaterih romskih naselij. Podatke o naseljih z romskim prebivalstvom smo locirali v prostor ter kartirali na različne načine in v različnih merilih. 
Demografski del prikazuje rezultate kartiranja demografske analize romske poselitve. Zbrani in geolocirani so bili raznovrstni demografski viri. Demografske značilnosti romske populacije, s poudarkom na šoloobveznih otrocih in mladini, smo kartografsko upodobili v različnih merilih. 
Vzgojno-izobraževalni del vključuje prostorsko analizo in dostopnost lokacij obstoječih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov, ki so bili zajeti v pregledno kartiranje posameznih regij. Izdelali smo tudi enotne karte prostorske in časovne oddaljenosti romskih naselij od osnovnih šol. 
Nepremičninski del je najobsežnejši vsebinski sklop, ki prikazuje detajlno prostorsko dokumentacijo naselij z romskim prebivalstvom in širšo okolico. Slednja je bila podlaga za izvedbo analize nepremičnin, infrastrukture in topografije naselij. Posamezna naselja smo prikazali na enoten način in v enotnem merilu.

***

Inštitut za narodnostna vprašanja je v okviru projekta izdal publikacijo Formal and Informal Education for Roma: Different Models and Experience, ki so jo uredile Romana Bešter, Vera Klopčič in Mojca Medvešek. 

 

V okviru projekta je izšla znanstvena monografija “Od skritosti do točke na zemljevidu: razvoj izbranih romskih naselij v Sloveniji” avtorja dr. Janeza Pirca. 

V okviru projekta je izšla znanstvena monografija “Izzivi, dileme, rešitve: izobraževanje Romov v praksi nekaterih držav” avtoric dr. Vere Klopčič in dr. Katalin Munda Hirnök.
 Začnimo na začetku: prispevek predšolskih programov k socialni vključenosti Romov, Uredila Tatjana Vonta, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013.  

Amari čhib / Naš jezik: slovnica prekmurske romščine avtorice Samante Baranja, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013.