KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Prostorska analiza

 

Prostorska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve
 

Znotraj različnih ukrepov projektne aktivnosti Izdelava prostorske in demografske analize ter možnosti razvoja okolja na področju predšolske in šolske vzgoje ter drugih kulturnih in preostalih aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti so nastale in še nastajajo različne tematske karte, načrti ter vizualizacije. Namen drugega ukrepa znotraj te aktivnosti Prostorske analize in tematskega kartiranja romske poselitve, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije, je bilo izvedeno zbiranje prostorskih podatkov ter geolociranje romskih naselij. Ko je bilo to opravljeno, so lahko izdelali tematske karte za različne prostorske enote. Nato so za vsako romsko naselje pridobili še arhivska fotogrametrična gradiva ter tako kartirali stanje naselij v treh časovnih prerezih – nastali so kartografski in vizualizacijski prikazi časovno – prostorskega širjenja romskih naselij. Sledilo je vrednotenje urejenosti formalno – pravnih razmer v naseljih. Za vsako naselje so izračunali delež objektov brez hišne številke ter analizirali lastništvo zemljišč glede na velikost parcele. Rezultate so prikazali s tematskimi kartami za vsako občino in regijo posebej.

Primer kartografskega izdelka v okviru projekta: Karta poselitve Romov in Sintov v Sloveniji. Izdelal: Geodetski inštitut Slovenije.


 
Vir: Popis prebivalstva 2002 – Statistični urad RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, centri za socialno delo, Zupančič 2010, ostali na spletu dostopni viri in informacije. 

Vir: Kataster stavb – Geodetska uprava RS, register prostorskih enot (HŠ) – Geodetska uprava RS.

 Vir: Zemljiški kataster – Geodetska uprava RS, register nepremičnin – Geodetska uprava RS.