KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Vzgojno-izobraževalno delo za predšolske otroke in njihove družine

 

Aktivnost 4: Razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za predšolske otroke in njihove družine ter otroke, ki vstopajo v šolo, in njihove družine.

Spoznavno-animacijski dnevi v vrtcu in šoli

Namen spoznavno-animacijskih dni v vrtcu je vzpostavitev vezi med posameznimi vrtci in bližnjimi romskimi naselji oziroma družinami s predšolskimi otroki (reaching out approach). Dejavnosti bodo vplivale na oblikovanje zaupanja staršev do institucije, kar naj bi posledično vplivalo na njihove odločitve za vključitev otrok v vrtec. Sodelujoči vrtci bodo celotno šolsko leto z namenom lajšanja vstopa v vrtec organizirali otrokom in njihovim staršem namenjene dejavnosti. Program bo vključeval aktivnosti, namenjene predstavitvi dela v vrtcu, vzpostavitvi osebnega stika med vrtcem, starši in otroki, izgradnji medsebojnega zaupanja ter osveščanju staršev o pomenu zgodnjega učenja za nadaljnji razvoj in uspeh v življenju. Vključeval bo dejavnosti informiranja, oglede in obiske vrtca, obiske na domu, prireditve, delavnice za otroke in starše, izposojo igrač in knjig. V izvedbo programa bodo vrtci vključili tudi izobražene Rome iz posameznega lokalnega okolja, ki bodo s svojimi izkušnjami predstavljali pomen učenja in izobraževanja za uspeh posameznika. Vsaj del omenjenih dejavnosti bo vključeval tudi druge starše in otroke.
Pomemben vidik teh srečanj je vzpostavitev osebnega stika in zaupanja med starši in vzgojitelji. Srečanja bodo potekala v obliki ustvarjalnih delavnic za otroke in starše ali pa vzporednih delavnic oziroma pogovorov s starši. Staršem bodo predstavili vrtec, dnevne aktivnosti v vrtcu, organizirali ogled prostorov, igrač, izdelkov otrok, ipd. Srečanja bomo izkoristili tudi za predstavitev mladih izobraženih Romov (iz posameznega lokalnega okolja), ki bodo modelirali pomen znanja in izobraževanja za uspeh posameznika v življenju.
Spoznavno-animacijski dnevi v osnovni šoli pa bodo namenjeni staršem in otrokom, ki bodo svojega otroka vpisali v šolo. Dejavnosti bodo organizirane po podobnem principu kot v vrtcu, namenjene pa bodo tudi sodelovanju med starši, vrtcem in šolo pri prehodu otrok iz vrtca v šolo.
Vse te dejavnosti bodo ponujene tudi drugim otrokom in staršem, ki niso vključeni v vrtce v posameznem okolju.
 

Dejavnosti v vrtcu za otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše

Za otroke, ki ne hodijo v vrtec, bi sicer kazalo organizirati krajše predšolske programe v romskih naseljih, vendar v večini romskih naselij ni skupnih prostorov, kjer bi bilo mogoče izvajati program predšolske vzgoje.
Glede na opisano stanje bomo v vrtcih organizirali celoletno izvajanje programa za otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše ter tudi tiste otroke, ki se s pomočjo tega programa privajajo na vstop v vrtec. Program vključuje izvajanje delavnic (ustvarjalne delavnice, ure pravljic, plesne delavnice) v popoldanskem času (2 uri) v prostorih vrtcev ali drugih prostorih v romskem naselju enkrat tedensko. Poleg dejavnosti, v katere bi vključili otroke, bi v istem času potekale tudi dejavnosti za opolnomočenje staršev pri njihovi starševski vlogi v podporo otrokovemu razvoju. Starši bi ob vsakokratnem srečanju prejeli gradiva in navodila za dejavnosti, ki jih lahko izvajajo s svojimi otroki do prihodnjega srečanja.
 

Oblikovanje in uvajanje kulturno in jezikovno primernih didaktičnih sredstev

Trijezične slikanice (dolenjska romščina, prekmurska romščina, slovenščina)
Na področju usvajanja jezika se starši, vzgojitelji in učitelji srečujejo s pomanjkanjem ustreznega didaktičnega gradiva, ki bi mlajšim otrokom omogočal izkušnje v maternem jeziku in jeziku, s katerim se otrok sreča ob vključevanju v institucijo. Ob tem se srečujemo še s pomanjkanjem didaktičnega materiala, ki bi bil blizu otrokovim izkušnjam iz njegovega vsakodnevnega življenja v romski družini oziroma naselju. Pomanjkanje takšnega gradiva ima za posledico dejstvo, da se otrok srečuje le z slikovnim materialom, ki predstavlja večinsko kulturo, kar je za oblikovanje njegove identitete lahko škodljivo. V okviru tega ukrepa želimo spodbuditi predbralne aktivnosti na ravni vrtca in v domačem okolju. Hkrati bo oblikovan prekmursko-romski-slovenski slovar ter slovensko-prekmursko-romski slovar z osnovnim besediščem za razumevanje besedil ter vsakdanjo komunikacijo. Oblikovana bo tudi prekmursko-romska slovnica.
 

Učenje drugega jezika in dvojezičnost v vrtcu

V okviru te aktivnosti bomo usposabljali vzgojitelje za spodbujanje večjezičnega razvoja v večkulturnem okolju vrtca. Pozornost bomo namenili učnim strategijam in ustvarjanju ustreznega učnega okolja za učenje na tem področju. Posebno pozornost bomo namenili tudi predbralnim in predopismenjevalnim spretnostim. V programe usposabljanja bomo vključili tudi romske pomočnike. V procesu implementacije in evalvacije prenosa v prakso bomo za potrebe priročnika zbrali in izbrali tudi primere dobre prakse.