KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Vrtec Kerinov grm

 

Aktivnost 8: Ustvarjanje enakovrednih možnosti za integracijo romskih otrok v vrtec: vrtec Kerinov grm
 

Enota VRTEC zavoda OŠ Leskovec pri Krškem želi na podlagi dolgoletnih izkušenj z Romi preizkušati, razvijati in uvajati piloten, celovit program za predšolske romske otroke in njihove družine.

Glavni cilj projekta je učinkovito vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo.

Splošni namen projekta je ustvarjanje temeljev za zagotavljanje enakovrednejših možnosti za vsestranski razvoj romskih otrok.

Vključitev romskih otrok v vrtec v najzgodnejšem obdobju posledično dolgoročno doprinese k boljši samopodobi, obisku in uspehu Romov v šoli. Z inovativnimi in ustvarjalnimi pristopi k učenju bomo z različnimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela zagotavljali tudi možnosti za razvoj družinske pismenosti, boljšo izobrazbo ter integracijo Romov z večinsko populacijo.

Načrtovali, razvijali in izvajali bomo različne oblike sodelovanja in aktivnega vključevanja staršev in mladine s poudarkom na gradnji zaupanja, njihove samopodobe in prevzemanja odgovornosti za svoje življenje.

Program v vrtcu Kerinov grm bomo izvajali po metodologiji Korak za korakom, upoštevajoč državni Kurikulum za vrtce.

Kakovost izvedbe programa bomo zagotavljali s sistematičnim načrtovanjem profesionalnega in osebnostnega razvoja strokovnih delavcev ob pomoči domačih in zunanjih strokovnjakov. Eden od ciljev projekta je tako tudi dvig kakovosti vrtca in dela vsakega posameznika enote vrtca Leskovec pri Krškem. V sodelovanju z okolico in različnimi organizacijami bomo doprinesli k učinkovitejšemu vključevanju in integraciji otrok v procesu predšolske vzgoje.

Iz pripravljalnega vrtca se bodo otroci postopno integrirali v redne oddelke vrtca, (najpozneje zadnje leto pred šolo), iz njih pa v šolo, kjer bodo imeli enakovrednejše možnosti in pogoje za večji uspeh. Nenazadnje bomo s programom doprinesli k dvigu kakovosti življenja ter socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. 

Priprava prostorskih in materialnih pogojev za vrtec 

Osnovni pogoj za izvajanje programa vrtca je med drugim tudi ustrezni prostor, na kar smo že nekaj let opozarjali, saj je bila ena od glavnih aktivnosti v našem Inovativnem projektu tudi iskanje možnosti pridobitve prostora v naselju. V sodelovanju z občino Krško smo raziskali prostorske možnosti za najem ali postavitev objekta v romskem naselju Kerinov grm. Zaradi dolgotrajnosti postopka se je občina odločila, da vzame v najem mobilni objekt in tako zadosti potrebam.

Prostori in oprema vrtca morajo biti usklajeni z Zakonom o vrtcih, z dodanimi prilagoditvami, didaktičnimi sredstvi in aparati glede na potrebe programa in izhajajoč iz izkušenj, dejstev in ugotovitev.
- Ustvarili bomo pogoje za izvajanje programa vrtca.
- Romski otroci so navajeni živeti pretežno zunaj in se šele postopoma privajajo na zaprt prostor, zato potrebujejo veliko igrišče, velike prostore in možnost uporabe vode.
- Prostorska ureditev naj omogoča oblikovanje centrov za skupne in ločene aktivnosti za otroke in njihove starše: otroci so v igralnih kotičkih v igralnici, starši se medtem udeležujejo različnih izobraževalnih delavnic.

Pripravljalni vrtec za predšolske romske otroke (od 2. do 4. leta) v naselju Kerinov grm s postopno integracijo v redne oddelke 

Pripravljalni vrtec s krajšim programom v romskem naselju je primarni, osnovni program približevanja romskim otrokom in njihovim staršem. S pomočjo skrbno načrtovanih aktivnosti bomo postopoma motivirali in pripravili otroke in starše na odhod otrok iz njihovega naročja v redne oddelke vrtca.

Otroci spoznavajo dnevno rutino vrtca, se igraje učijo, spoznavajo, razvijajo pozitivno samopodobo in se učijo slovenskega jezika ter osvajajo osnovne zdravstveno-higienske navade z uporabo sanitarij. Med letom prihajajo na obisk vzgojiteljice iz drugih oddelkov vrtca in izvajajo obogatitveni program in se na ta način spoznajo, zbližajo. Na načrtovane obiske, druženja hodijo tudi družine iz naselja v enote vrtca. Otroci z vrtcem in drugimi otroki v okviru obogatitvenega programa obiskujejo tudi kulturne prireditve, postopoma hodijo s starši na ekskurzije; v popoldanskem času občasno potekajo v drugih enotah vrtca igrarije za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in se bodo integrirali leto pred vstopom v šolo.

Tako si otroci pridobijo potrebne izkušnje in znanje, da bi se lahko pogumno, z manj strahu integrirali v redne oddelke vrtca.

Načrtno, korak za korakom bomo omogočali vsestranski razvoj romskih otrok s poudarkom na učenju slovenskega jezika kot njihovega tujega jezika in ustvarjali pogoje za integracijo otrok. 

Sodelovanje in aktivno vključevanje romskih staršev in mladine v program projekta v sodelovanju različnih organizacij (Zdravstveni dom, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje in različna društva …) 

Romski starši se le stežka odločijo oddati otroka iz varnega zavetja drugam, vsaj ne pred šestim letom, kar pa je prepozno, če bi želeli tem otrokom omogočiti vsaj delno adaptacijo in socializacijo ter vsaj malo boljši prehod iz naselja v šolo. Ob izkušnjah sodelovanja z romskimi starši vedno znova ugotavljamo, da romski starši potrebujejo veliko neposrednega kontakta, pogostih obiskov, saj so zelo nezaupljivi. Le z aktivnim vključevanjem staršev, predvsem mater in mlajših Romk, bi lahko postopoma zgradili zaupanje in odgovornost staršev ter ob upoštevanju njihovih želja pripravili pogoje za integracijo njihovih otrok v redne oddelke vrtca.

Romski starši postopoma zgradijo zaupanje do vrtca, vzgojiteljev. Ob vsakodnevni rutini bi se navajali na redni stik z vrtcem. V prostorih pripravljalnega vrtca v naselju bomo starše skupaj z otroki vsakodnevno vključevali v aktivnosti. Zjutraj se bo v umivalnici opravila higiena, nato bomo skupaj razdelili zajtrk in začeli skupne aktivnosti.

Pozneje, po adaptaciji, bi se postopoma ločeno izvajale aktivnosti za otroke in posebej za matere. V kuhinji bi potekale gospodinjske delavnice za matere in mlade Romke. Navajale bi se na uporabo osnovnih aparatov (štedilnika, pralnega stroja, likalnika), si spontano izmenjavale izkušnje, zaupale probleme in pridobivale nova znanja. Starše bomo s pogovori in na podlagi lastnih izkušenj osveščali o pomenu vzgoje otrok in vključitve v vrtec v najzgodnejšem obdobju. V delavnicah bodo pridobivali nove izkušnje in znanja o vodenju gospodinjstva in zdravi prehrani (kuhanje, pranje, čiščenje), negi dojenčka, vzgoji otroka, zdravstveni oskrbi, cepljenju, nalezljivih boleznih, zasvojenosti, zdravi spolnosti, socialnih pomočeh in možnostih zaposlovanja.

Z različnimi delavnicami in predavanji bomo izobraževali starše na področjih, ki jih zanimajo in jih potrebujejo za splošno razgledanost, s poudarkom na razvoju družinske pismenosti. Z delavnicami želimo vplivati na rast njihove samopodobe.

Ob pogovoru in raznih aktivnostih si bomo približali tudi romsko kulturo, ohranjali romski jezik, njihove običaje, njihov način življenja in vodenja gospodinjstva. Spodbujati želimo njihovo aktivnost, jih usmerjati in jim svetovati, ko potrebujejo pomoč. Le z aktivnim vključevanjem staršev, predvsem mater in mlajših Romk bi lahko postopoma zgradili zaupanje in odgovornost staršev ter ob upoštevanju njihovih želja in z individualiziranim pristopom do družine pripravili pogoje za integracijo njihovih otrok v redne oddelke vrtca. Starši bi se ob tem navajali na prevzemanje odgovornosti do svojih otrok in njihove prihodnosti.

S tem programom želimo spodbujati socialno vključenost, spoznavanje in ohranjanje romskega jezika in kulture, aktivnejše sodelovanje staršev v procesu integracije njihovih otrok, zagotoviti medsebojno razumevanje in spoznavanje tudi širšega okolja in kulture zunaj meja naselja.

Ustvarili bomo pogoje za zaupanje in partnersko sodelovanje s starši.