KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev

 

Aktivnost 10: Načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela  

V preteklih letih je bilo izpeljanih več različnih usposabljanj za učitelje na temo večkulturnosti in tudi na temo delo z Romi. Praktiki (vzgojitelji, učitelji ali drugi strokovni delavci) so pogosto pripominjali, da so to večinoma teoretična predavanja raziskovalcev ali drugih strokovnjakov, ki pa s prakso nimajo kaj dosti skupnega. Percepcija strokovnjaka, ki nima bogatih izkušenj dela z romskimi otroki in starši in o tem, kako naj poteka delo z romskimi otroki, je seveda popolnoma drugačna od percepcij praktika, ki dela in praktično živi z romsko skupnostjo. Zato smo koncept usposabljanj za učitelje, socialne in druge strokovne delavce pri tem projektu zasnovali nekoliko drugače. Že v sami zasnovi načrtovanja usposabljanj želimo ustvariti aktivno sodelovanje med univerzitetnimi učitelji, raziskovalci in praktiki (vzgojitelji in učitelji ter strokovnimi delavci v vrtcih in šolah) ter pripadniki romskega naroda, ki jih »zastopa« romska inteligenca.

Glavna namena strokovnih usposabljanj sta:
- opremiti udeležence s konkretnimi predlogi in rešitvami za delo z romskimi otroki in mladostniki;
- spodbuditi izmenjavo izkušenj med različnimi strokovnimi kadri, ki se v Sloveniji ukvarjajo s to tematiko – učitelji, svetovalci, socialnimi delavci.

Strokovna usposabljanja smo zasnovali v treh delovnih fazah:

a) V prvi fazi bomo vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce partnerskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaškega doma (vsaj 20) spodbudili k popisovanju izkušenj (pisanju »dnevnika«) o delu z romskimi otroki in starši. Vsebina dnevnika bo osredotočena na opisovanje različnih izkušenj (pozitivnih in negativnih) pri delu z romskimi otroki in mladostniki. O ciljih tega ukrepa, načinu pisanja ter želenih vsebinskih poudarkih dnevnika bodo udeleženci informirani na uvodnem, strokovno podprtem seminarju.

b) V drugi fazi bosta sledili skupni – s strani praktikov in raziskovalcev – analiza in refleksija zbranega gradiva. Rezultat analize bodo: – izpostavitev najbolj perečih izzivov, s katerimi se srečujejo praktiki pri svojem delu; – oblikovanje opcij za njihovo ugodno rešitev; – izpostavitev primerov dobrih praks, ki se pojavljajo ob delu z romskimi otroki in mladino; – obravnava posameznih vidikov vključevanj romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem; – obravnava širšega konteksta, v katerem se odvijajo posamezne problemske situacije. Po končani analizi se bo organiziralo več manjših delavnic s ciljem oblikovati konkretne predloge za reševanje posameznih problemskih situacij v delu z romskimi otroki in mladino. Delavnic bi se udeležili posamezniki, ki so sodelovali ţe v predhodni fazi s svojimi dnevniškimi zapisi, in tudi preostali učitelji in strokovni delavci. S pomočjo strokovnega koordinatorja, posameznih nekdanjih romskih učencev ali dijakov ter romskih svetnikov in avtorjev analize bi se na delavnicah ter v obliki individualnih pisanih prispevkov (s strani predvidoma 20 udeležencev) zbralo omenjene predloge ter izkušnje. Produkt bo priročnik, namenjen učiteljem in drugemu strokovnemu kadru, ki imajo ob svojem delu vsakdanje stike z romskimi otroki in mladino.

c) V zadnjem letu se bodo izvajala izobraževanja v obliki seminarjev (do 25 udeležencev na seminar), kjer se bo predstavljalo konkretna priporočila in izkušnje, zbrane v analizi ter priročniku. Poleg tega se bo udeležencem na podlagi analize do sedaj narejenih projektov v Sloveniji predstavilo tudi (morebitne) primere dobrih praks ter največjih ovir na področju vzgoje in izobraževanja romskega prebivalstva. Delavnice bodo koordinirali avtorji analize ter omenjeni zunanji strokovni koordinator.