KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Učna pomoč v osnovni in srednji šoli

 

Aktivnost 9: Nudenje učne pomoči na ravni osnovne in srednje šole ter druge aktivnosti, ki so usmerjene v izboljšanje vključenosti romskih otrok v izobraževalni proces. 

Namen pričujoče aktivnosti je izboljšati vključenost romskih učencev in dijakov v izobraževalni proces, izboljšati njihov učni uspeh, zmanjšati osip in povečati motivacijo za izobraževanje. Aktivnosti, ki se bodo odvijale, bodo osredotočene predvsem na nudenje različnih oblik dodatne učne pomoči romskim učencem in dijakom, na dodatno spodbujanje in motiviranje nadarjenih romskih otrok za učenje in nadaljevanje izobraževanja ter spodbujanje njihovih staršev, da jih pri tem podprejo.
Za romske otroke, ki obiskujejo osnovno šolo, bomo organizirali dve obliki dodatne učne pomoči – v šoli in zunaj šole. Prvo (v šoli) bodo izvajali romski pomočniki, drugo pa izobraženi Romi ali drugi zainteresirani posamezniki, ki bodo nudili inštrukcije romskim učencem v popoldanskem času, praviloma v romskih naseljih. Za romske dijake bodo organizirane inštrukcije v popoldanskem času.
Načrtujemo, da bo v okviru projekta učno pomoč romskim učencem in dijakom nudilo vsaj 40 oseb.

Učna pomoč romskim učencem 

V okviru tega ukrepa bomo v popoldanskem času organizirali učno pomoč za romske učence, ki takšno pomoč potrebujejo. Ugotavljanje potreb romskih učencev po učni pomoči in poznejša evalvacija učne pomoči bosta praviloma potekala v sodelovanju s partnerskimi šolami. Glede na to, da želimo v okviru projekta v usposabljanje in izvajanje različnih dejavnosti vključiti čim več pripadnikov romske skupnosti, bomo poskušali najti osebe, ki bodo nudile učno pomoč romskim učencem, med pripadniki romske skupnosti. Njihova naloga bo poleg nudenja učne pomoči tudi pomoč romskim učencem pri drugih aktivnostih, povezanih s šolo in z izobraževanjem (npr. skrb za opravljanje domačih nalog, skrb za redno obiskovanje pouka, razvijanje posebnih talentov romskih otrok, ipd.). Posamezniki, ki bodo nudili učno pomoč, bodo odgovorni tudi za vzpostavljanje stikov in osveščanje staršev romskih učencev o pomenu izobraževanja. Spremljali in beležili bodo napredek romskih učencev, katerim bodo nudili učno pomoč (uspeh v šoli, motivacijo za učenje, redno obiskovanje šole, ipd.). Pogoj za izvajanje učne pomoči bo vsaj V. stopnja izobrazbe. V primeru, da med pripadniki romske skupnosti ne bomo uspeli najti zadosti primernih kandidatov za nudenje učne pomoči, bodo učno pomoč izvajali pripadniki večinskega prebivalstva.
Romom, ki bodo nudili učno pomoč in ki bodo nadaljevali svoje izobraževanje na univerzitetni ravni, bomo v okviru projekta ponudili možnost polne zaposlitve za čas trajanja projekta. Ostali bodo opravljali delo po podjemnih pogodbah.
Učna pomoč učencem se bo praviloma izvajala v romskih naseljih, bodisi na domu učenca bodisi v skupnem prostoru, ki ga bomo najeli za izvajanje aktivnosti projekta v posameznih romskih naseljih ali njihovi bližini. Za posameznike, ki bodo nudili učno pomoč, bomo organizirali krajše usposabljanje, na katerem bodo spoznali osnove pedagogike, didaktike ...). Pred začetkom izvajanja učne pomoči bodo dobili tudi natančna navodila o njihovih obveznostih v okviru projekta.
Glede na različne okoliščine, v katerih živijo pripadniki romske skupnosti v različnih slovenskih regijah, se bomo pri organizaciji učne pomoči romskim učencem prilagajali konkretnim razmeram v posameznih okoljih. Upoštevali bomo tudi dosedanje izkušnje lokalnih strokovnih delavcev pri delu z romskimi otroki.
Namen in hkrati dodana vrednost teh aktivnosti sta večplastna:
- Z učno pomočjo romskim učencem v (romskih) naseljih želimo nadgraditi dosedanje delo učiteljev in romskih pomočnikov, ki romskim učencem nudijo pomoč zlasti v okviru šolskih aktivnosti in v okviru šolskega urnika. Glede na dosedanje izkušnje pri delu z romskimi otroki je te težko privabiti ali zadržati v šoli po koncu pouka, zato je bolj verjetno, da bo dodatna učna pomoč zaživela in prinesla učinke, če se izvaja v naseljih, kjer Romi živijo. Pomoč romskim učencem v popoldanskem času in v domačem okolju je pomembna z različnih vidikov: učenci se navajajo na delo/učenje tudi v popoldanskem času, pridobijo delovne navade in razvijajo občutek odgovornosti za učenje in opravljanje domačih nalog; ob nudenju učne pomoči na domu se spleta večje zaupanje med starši in romskimi mentorji in vzbuja ali krepi občutek o pomembnosti izobraževanja tudi med starši romskih otrok. Glede na to da marsikatera romska družina doma nima ustreznih možnosti za kvalitetno izvajanje učne pomoči, bomo v nekaterih naseljih, kjer je to mogoče, v takšnih primerih učno pomoč organizirali v večnamenskih prostorih, ki jih bomo najeli za izvajanje aktivnosti v okviru projekta v naseljih z romskim prebivalstvom ali v njihovi bližini.
- S prednostno izbiro Romov za nudenje učne pomoči želimo zagotoviti čim uspešnejši dostop do romskih otrok in njihovih družin. Hkrati želimo s tem spodbujati izobražene Rome (z vsaj V. stopnjo izobrazbe), da svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajšo generacijo Romov ter jih s svojim zgledom spodbujajo k učenju in razvijanju njihovih potencialov.
- S postavitvijo pogoja, da mora imeti posameznik, ki bo nudil učno pomoč, vsaj V. stopnjo izobrazbe, želimo zagotoviti dovolj kvalitetno nudenje učne pomoči osnovnošolcem. Preden bodo začeli nuditi učno pomoč, bomo zanje organizirali tudi dodatno usposabljanje.
- Z nudenjem redne zaposlitve med trajanjem projekta tistim Romom, ki se vpišejo na univerzitetni študij, želimo spodbujati razvoj intelektualne srenje med romsko skupnostjo. Doseganje kritične mase akademsko izobraženih oseb je ključnega pomena za emancipacijo romske skupnosti in tudi za učinkovito realizacijo posebnih pravic, ki jih romski skupnosti kot manjšinski narodni skupnosti zagotavlja slovenska zakonodaja.

Učna pomoč romskim dijakom 

Romskim dijakom domače okolje pogosto ne nudi takšne podpore (čustvene in finančne), kot jo praviloma imajo pripadniki večinskega naroda. Socialno in ekonomsko šibkejše družine namreč oblikujejo drugačna stališča do izobraževanja – pri njih je na prvem mestu preživetje, kar pomeni bistveno manjšo motivacijo za izobraževanje. Če že obstaja motivacija za nadaljevanje izobraževanja, pa lahko manj izobraženi starši svojim otrokom bistveno manj pomagajo pri šolskih obveznostih, hkrati pa jim njihov šibkejši ekonomski položaj ne omogoča zagotavljanja učne pomoči z dodatnimi inštrukcijami. Romski otroci, ki se uspešno vpišejo v srednjo šolo, pogosto kaj kmalu opustijo nadaljnje izobraževanje. V zadnjih letih je bilo nekaj primerov, ko so romski dijaki opustili izobraževanje, saj niso dosegli predvidene ravni znanja. Izkušnje teh dijakov, ki so zaradi začetnih težav hitro zapustili srednjo šolo, kažejo, da tudi srednješolci potrebujejo dodatno spodbudo in zgled, da ne bi ob morebitnih začetnih ovirah opustili želje po izobraževanju.
Srednješolsko izobraževanje ni obvezno in srednja šola dijakom ni dolžna nuditi nobene dodatno organizirane oblike učne pomoči. Ker je izobrazba ključna komponenta človeškega in kulturnega kapitala vsakega posameznika, bomo v okviru projekta romskim dijakom ponudili možnost dodatne učne pomoči v obliki inštrukcij, ki jih bodo izvajali izbrani inštruktorji (študenti, profesorji). Romski dijaki, ki bodo potrebovali učno pomoč pri posameznih predmetih, se bodo lahko obrnili na romski izobraževalni inkubator v njihovi regiji, ki jim bo priskrbel ustreznega inštruktorja in kril stroške inštrukcij. Obveščanje dijakov o tej možnosti bo potekalo na različne načine (obveščanje po šolah, osebni stiki sodelavcev projekta z romskimi dijaki in njihovimi starši, morda informacije na romskem radijskem in TV programu, spletne strani projekta). Na partnerskih srednjih šolah bodo dodatno učno pomoč v okviru projekta lahko izvajali tudi učitelji. Poleg tega bodo tudi učitelji na teh šolah spremljali napredovanje dijaka, ki bo deležen učne pomoči, ter poročali o njegovem napredku koordinatorju projekta.
Pričakujemo, da bo izvajanje pričujočega ukrepa privedlo do boljših učnih rezultatov romskih dijakov, prispevalo k večji motivaciji za nadaljevanje učenja in k zmanjšanju opuščanja izobraževanja.