KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Prostorsko-demografska analiza

 

Aktivnost 2: Izdelava prostorske in demografske analize ter možnosti razvoja okolja na področju predšolske in šolske vzgoje ter drugih kulturnih in preostalih aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.

Naselja, kjer živi romsko prebivalstvo, so v slovenskem prostoru specifičen pojav. V preteklosti niso bila deležna kontinuirane skrbi in ustreznega razvoja. Po podatkih dr. Jerneja Zupančiča, objavljenih v delu Romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v Sloveniji, je v 25 slovenskih občinah okrog 6.500 Romov v 105 romskih naseljih (od tega 31 pravno urejenih in 74 pravno neurejenih). Vsa dela, opravljena v Aktivnosti 2, se nanašajo na celo Slovenijo, celotno romsko populacijo in vsa naselja, v katerih pripadniki romskih skupnosti živijo skupaj. Prostorske in demografske analize stanja rabijo lažjemu načrtovanju in ugotavljanju možnosti morebitnega prihodnjega razvoja na področju predšolske in šolske vzgoje romskih otrok ter kulturnih in drugih aktivnosti, povezanih z romskimi skupnostmi. Poleg tega so omenjene analize podpora za izvajanje ukrepov v smeri dviga kakovosti življenja ter socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.

Uresničeni ukrepi v okviru aktivnosti 2 bodo prinesli do sedaj najbolj posodobljene, večvrstne ter kompleksne podatke ter analize prostorske in demografske strukture naselij, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. Enako velja tudi za zbirko tematskih kart, ki bodo nastale v tem sklopu. Prostorske in demografske analize stanja rabijo lažjemu načrtovanju in ugotavljanju možnosti morebitnega prihodnjega razvoja na področju predšolske in šolske vzgoje romskih otrok ter kulturnih in drugih aktivnosti, povezanih z romsko skupnostjo. Poleg tega so omenjene analize podpora za izvajanje ukrepov v smeri dviga kakovosti življenja ter socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.
 

Zgodovinska analiza demografskega in prostorskega razvoja ter analiza sedanje demografske strukture naselij z romskim prebivalstvom v Sloveniji

 V naseljih, kjer živijo Romi, je treba na podlagi različnih virov, literature in terenskega dela podrobno analizirati njihovo sedanjo demografsko strukturo ter zgodovinski demografsko-prostorski razvoj. Na podlagi demografsko-prostorske analize bo omogočeno lažje razumevanje sedanjega in načrtovanje nadaljnjega razvoja naselij z romskim prebivalstvom v okviru preostalih ukrepov Aktivnosti 2.

Prostorska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve

Dosedanji elaborati o romski populaciji vsebujejo le besedilne in tabelarične opise naselij z romskim prebivalstvom. Podatki niso locirani v prostoru (razen z zemljepisnim imenom) in niso prikazani na kartografskih gradivih v različnih merilih. Prostorski razpored naselij z romskim prebivalstvom in drugih njihovih lastnosti neposredno vpliva na možnosti za vključevanje romskih otrok, mladine in staršev v lokalno okolje.

Demografska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve

Vsi dosedanji elaborati o romski populaciji vsebujejo le besedilne in tabelarične demografske podatke. Demografski viri so razpršeni pri različnih inštitucijah. Podatki niso locirani v prostoru (razen z zemljepisnim imenom) in niso prikazani na kartografskih gradivih v različnih merilih. Prostorski razpored in socialne lastnosti romskih staršev in njihovih otrok vplivajo na možnosti za vključevanje romskih otrok in mladine v vzgojno-izobraževalne ustanove ter lokalno okolje.  

Prostorska analiza in dostopnost lokacij obstoječih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov

Enakopravno vključevanje romske populacije v sistem vzgoje, izobraževanja, športa in kulture, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja, ni možno brez optimalne izrabe zmogljivosti, kakovosti in lokacij obstoječih objektov. Temeljna ideja je čim manj preseljevanja romskih naselij, minimalne dnevne migracije pri vključevanju in vključenost v obstoječe programe. Brez poznavanja navedenih lastnosti teh objektov ni možno načrtovanje dejavnosti (npr. izobraževanja).

Analiza nepremičnin, infrastrukture in topografije naselij z romskim prebivalstvom

Cilj projekta je spodbuditi večje vključevanje romskih otrok (in tudi staršev) v lokalno okolje, organizacija vzgojno-izobraževalnih, športnih in kulturnih dejavnosti v naseljih z romskim prebivalstvom in na lokacijah, ki bodo lahko dostopne za romske otroke. Potrebne bodo investicije v infrastrukturo, nepremičnine in dejavnosti, tako v urbanem kot v ruralnem okolju. Zaradi tega je treba natančno analizirati lastnosti obstoječega stanja okolja v naseljih z romskim prebivalstvom in njihovi širši okolici.

Alokacija (določitev) potencialnih lokacij bodočih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov ter izdelava simulacije morebitnega razvoja izbranih naselij z romskim prebivalstvom

Cilj projekta je alociranje oziroma določitev lokacij za različne dejavnosti romskih otrok na takšen način, da bodo ti bolje vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem. Lokacije lahko določimo na osnovi vseh analiz iz predhodnih ukrepov.