KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Prostočasne aktivnosti za otroke, mladino in starše

 

Aktivnost 12: Razvoj in izvajanje obšolskih programov in prostočasnih aktivnosti za otroke, mladino in starše v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti 

Romski otroci in mladina ter njihovi starši so v primerjavi s preostalo populacijo v zanemarljivo majhnem deležu vključeni v različne oblike prostočasnih aktivnosti. Zlasti to velja za Rome, ki živijo v romskih naseljih. Z izvajanjem projekta želimo ponuditi nabor dejavnosti in aktivnosti, ki bi se večinoma dogajale v romskih naseljih in bi prispevale k dvigu kakovosti preživljanja prostega časa. Načrtovani obšolski programi so vsebinsko in izvedbeno zasnovani tako, da so kljub izobraževalnim vsebinam, ki jih posredujejo, privlačni za različne starostne populacije. Aktivno sodelovanje posameznikov v ponujenih obšolskih programih in prostočasnih aktivnostih ter njihovi uspehi bodo motivacija za nadaljevanje usposabljanja in izobraževanja na različnih področjih. Predvidene aktivnosti se bodo izvajale na prostem ali v skupnih prostorih v naseljih, vendar pa bodo izpeljane tako, da bodo ob sodelovanju različnih izvajalcev oziroma organizacij k sodelovanju pritegnile tudi okoliške prebivalce. 

Filmska in fotografska delavnica 

Z organizacijo filmskih in fotografskih delavnic, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, nameravamo omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnicami. Osnovni namen delavnic je udeležence navdušiti za umetniško ustvarjanje na področju filma in fotografije in jih usposobiti za delo s kamero ali fotoaparatom. Dejansko pa se bodo z aktivno udeležbo na delavnici opremili še z vrsto drugih veščin. Kot produkt tega usposabljanja naj bi nastal krajši film oziroma ena ali več fotografskih razstav, ki bi jih pripravili udeleženci delavnice. Tema filma in razstave bo povezana z aktivnostmi oziroma s cilji projekta. Končni izdelki (film oziroma razstava fotografij) pa bodo predstavljeni na različnih lokacijah tudi zunaj romskega naselja. Delavnici se bosta izvajali vzporedno v naseljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti v obdobju poletnih počitnic 2010–2013: na območju Prekmurja vsako leto v Vanči vasi, na območju Dolenjske oziroma Bele krajine pa v Hudejah (2011), Črnomlju (2012) ter Novem mestu (2013). 

Poletni romski tabor

Osnovni namen organiziranja poletnega romskega tabora, ki ni namenjen samo romskim otrokom, je kakovostno preživljanje prostega časa otrok med poletnimi počitnicami. Tabor se bo izvajal na prostem oziroma v za takšno dejavnost primernih prostorih. Večina izvajalcev aktivnosti, ki se bodo odvijale v sklopu romskega tabora, so mladi izobraženci, pripadniki romske skupnosti, ki bodo s svojo pojavnostjo in z delovanjem zgled preostali (zlasti) romski mladini. 

Izvajanje izobraževalnih vsebin v okviru festivala romske kulture Romano Čhon/Romski mesec

Idejni avtorji festivala romske kulture »Romano Čhon«, ki bo v letu 2011 potekal že tretjič, je Romski akademski klub. Poleg Romskega akademskega kluba so organizatorji festivala še Slovenski etnografski muzej in Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture iz Maribora. Njihov prvotni namen je širši javnosti predstaviti pestrost in bogastvo romske kulture. Festival se vsako leto nadgrajuje še z raznovrstnimi izobraževalnimi vsebinami, kar pomeni, da se poleg razvedrilnih in zabavnih dogodkov odvijajo tudi aktivnosti z izobraževalno vsebino, kot so različne delavnice, predavanja in drugi dogodki, namenjeni otrokom, mladini in odraslim. V dveh letih svojega obstoja je festival postal prepoznaven in ga ne obiskujejo zgolj Romi. Festival romske kulture se je letos že drugič zapored odvijal v Ljubljani in Mariboru, prvič pa v Murski Soboti in Novem mestu. Zadnji dve mesti sta bili vključeni predvsem zaradi tega, ker v teh okoljih živi večje število pripadnikov romske skupnosti, kar tudi pomeni, da festival ni ostal lokalno zamejen. Namen aktivnosti je, da se med že prepoznavnim festivalom odvijajo dogodki in prireditve s kakovostnimi izobraževalnimi in ustvarjalnimi vsebinami, ki bodo pritegnile romsko in tudi drugo populacijo. 

Priloga »Projektne novine« časopisa Romano Glauso

Projektni časopis »Projektne novine«, s katerem bi se javnost obveščalo o tekočih aktivnostih in dosežkih projekta, bi postal priloga že obstoječega časopisa Romano Glauso / Glas Romov, ki ga sicer izdaja romsko društvo Čapla (Vanča vas).

Projektni časopis bodo ustvarjali pripadniki romske skupnosti in bo poleg vseh preostalih digitalnih in elektronskih oblik diseminacije projektnih dejavnosti in rezultatov pomemben medij, ki ga bo prejel velik del romskih gospodinjstev.

Namen načrtovane priloge pa je tudi spodbuditi romske učence in dijake, ki bodo vključeni v druge projektne aktivnosti, da zanjo napišejo in v njej objavijo svoje izdelke, vtise in razmišljanja na temo izobraževanja. 

Obšolski program »Nogometna šola«

Zanimanje za šport, še zlasti za nogomet, je med romsko populacijo prisotno že več kot petdeset let. Romska športna društva tekmujejo na raznih tekmovanjih, kar prispeva k vzpostavljanju povezav med prebivalstvom. Nogomet je za romske otroke in mladino privlačen, zato smo se odločili, da v okviru projekta pripravimo obšolski program z naslovom »Nogometna šola«, ki bi bil odprt in dostopen vsem otrokom.

Cilj nogometne šole ni iskanje talentov, ampak gre v prvi vrsti za to, da se otrokom s športno-izobraževalnim programom omogoči pravilen psihofizični razvoj in zdravo življenje. V nogometni šoli lahko sodelujejo vsi otroci, ki jih nogomet veseli, ne glede na njihove fizične preddispozicije in spol. Glavne vrednote, ki jih nogometna šola posreduje otrokom so: delavnost, strpnost, tovarištvo, samozavest in znanje.

Otroci z rednim udejstvovanjem in vadbo vodenih aktivnosti pridobivajo delovne navade, kar jim omogoča lažjo integracijo v širšo družbo. Velik poudarek bi namenili motiviranju mladine (otrok, starih med 13 in 15 let) za udeležbo v nogometni šoli, saj bi jim s tem ponudili kakovostno preživljanje prostega časa. V svojem delovanju se nogometna šola ne bo omejila samo na spoznavanje pravil nogometne igre (teoretično znanje) in treninge, ampak bodo v okviru šole izvedena tudi različna predavanja za otroke in njihove starše, ki se posredno navezujejo na zdravo življenje, kot na primer: zdrava prehrana športnika, pravila higiene, predavanje o škodljivosti drog, alkohola in kajenja.

Treba je poudariti, da je program nogometne šole dostopen tako romskim kot neromskim otrokom.

Prednosti in dodana vrednost:
- Vsebinska dodana vrednost projekta – navajanje na zdravo življenje, vzpostavljanje možnosti za nemoten telesni razvoj in navajanje na delo v skupini. 
- Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti – ne samo posameznikov, ki bodo izvajali nogometno šolo, temveč tudi med samimi otroki in mladino, ki bodo morebiti v kateri od vsebin nogometne šole odkrili poklicni interes.
- Prispevek k dvigu socialnega kapitala – v nogometno šolo se vključujejo otroci in mladina iz lokalnega okolja, med katerimi (in tudi njihovimi starši) se vzpostavljajo stiki in sklepajo prijateljstva. 

Predavanja za otroke, mladino in starše

Glede na izkušnje in trenutno situacijo se člani RAK-a še predobro zavedamo slabe ozaveščenosti med romsko populacijo, posledica česar je soočanje s številnimi težavami v vsakdanjiku. Predavanja za otroke in mladino bodo predvsem sociološko obarvana (diskriminacija, spolna vzgoja, integracija Romov v družbo, izobraževanje in zaposlovanje Romov ...), medtem ko bodo predavanja za starše namenjena predvsem informiranju (pomen vzgoje in izobraževanja, pomoč pri vpisovanju otrok v srednje šole, predstavitev (srednje)šolskih programov, seznanitev s šolskim pravilnikom in z zakoni, veljavnimi na področju šolstva, motivacija otrok ...).