KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Dnevni center Šmihel

 

Aktivnost 7: Dnevni center Šmihel

Vključevanje predšolskih otrok

Ker predšolski otroci v romskem naselju Šmihel niso vključeni v vrtec, bo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto oblikovalo program za predšolske otroke, in sicer za drugo starostno skupino (od treh do šestih let starosti). Program, v katerega se bo vključilo 8 otrok, bo potekal vsak dan od 11. do 13. ure in bo temeljil na Kurikulumu za vrtce, ki vključuje naslednje dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko. Romskim otrokom je treba zagotoviti možnosti za vključevanje v vse dejavnosti iz Kurikula, še posebno pa jih je treba opogumljati in podpirati pri učenju na tistih področjih, na katerih imajo zaradi kulturne in jezikovne različnosti največ težav, ter jim nuditi možnosti, da se izkažejo na tistih področjih, na katerih so močni.

Gibanje: Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (plezanje, lazenje, hoja, tek) do sestavljenih in zahtevnejših športnih iger. Z gibanjem in igro otroci razvijajo intelektualne sposobnosti, pomembno vlogo pa opravljata tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju.

Jezik: Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Otroci se jezika učijo ob poslušanju vsakdanjih pogovorov, poslušanju glasnega branja odraslih, pripovedovanju, opisovanju, z rabo jezika, igro, dramatizacijo, s pesmicami, izštevankami in ugankami. Pomemben element tega področja je tudi zbliževanje s knjigo. Pri tem se nam zdi še zlasti nujno poudariti, da je treba romske otroke spodbujati k učenju in izražanju v slovenskem jeziku kot tudi k izražanju v romskem jeziku. Mešanje in menjavanje jezikov sta namreč za bilingvista močni jezikovni orodji.

Umetnost: Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem raziskovanju in spoznavanju sveta. Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko odkriva jezikovne strukture, artikulira vsebine, si zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples, predmet.

Družba: Kurikul za vrtce v tem sklopu predlaga, da otroci spoznavajo bližnje družbeno okolje (družino, delovno okolje, poklice, kulturno življenje) in hkrati dobivajo vpogled v širšo družbo. Vključevanje v širšo okolje pa pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg vključevanja v lastno kulturo pa je potrebno že zgodnje seznanjanje otrok z drugimi kulturami, kar nudi podlago za strpnost in spoštovanje drugačnosti. Če imamo v mislih romske otroke, mora program prispevati k povečanju možnosti za njihovo integracijo, hkrati pa aktivnosti ne smejo voditi k odtujevanju Romov od njihovega jezika, kulture in njihove etnične identitete.

Narava: Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Otroka je treba spodbujati, da razvija čut za naravo ter spoznava lastnosti snovi in teles, da odkriva in spoznava svoje telo, funkcije delovanja delov telesa ter usvaja ravnanja, ki omogočajo dobro počutje.

Matematika: Otrok se že zelo zgodaj srečuje z matematiko: predmete prešteva, meri, primerja, poimenuje, razvršča in grupira. V tem kontekstu je otroke treba spodbujati, da ob igri in vsakdanjih aktivnostih pridobijo izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, malo, česa je več, česa manj, kaj je zunaj, kaj notri, kaj je del, kaj celota, itd.

Vključevanje osnovnošolskih otrok

Prvi del programa (od 13. do 14. ure) bo namenjen učni pomoči, pomoči pri domačih nalogah in učenju slovenščine. Drugi del program (od 14. do 15. ure) pa bo namenjen kvalitetnemu preživljanju prostega časa otrok, kar bo prispevalo k višanju človeškega, socialnega in kulturnega kapitala. V ta namen bomo izvajali ustvarjalne delavnice, socialne delavnice, športne in družabne igre, glasbeno-plesne in druge gibalne dejavnosti. V program se bo vključilo od 12 otrok.

Vključevanje staršev

Dosedanje izkušnje z vključevanjem romskih staršev so pokazale, da se skupinske aktivnosti ne obnesejo najbolje. Težave nastanejo predvsem zaradi tega, ker se Romi v skupini ne želijo izpostavljati, saj jim je že zaradi nepoznavanja jezika težko izraziti mnenje in se hitro počutijo ogrožene. Zato bomo v romskem naselju Šmihel z njimi načrtovali predvsem individualno delo, in sicer bomo starše, predvsem matere vključenih otrok, enkrat ali dvakrat tedensko obiskovali na domu. Namen teh srečanj je ne samo gradnja zaupanja, pač pa predvsem informiranje, svetovanje, ozaveščanje. Vključenih bo 6 staršev, predvsem mater in babic.